Πολιτική Εσωτερικών Αναφορών

Πολιτική Εσωτερικών Αναφορών & Καταγγελιών (Ν. 4990/22)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (Ν.4990/2022) & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (WHISTLEBLOWER)

 

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2023

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με το νόμο 4990/2022 (ΦΕΚ Α’ 210/11.11.2022), ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία της 23ης Οκτωβρίου 2019, για το whistleblowing (ΕΕ) 2019/1937.

Ο ν.4990/2022 αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και θέτει συγκεκριμένες κανονιστικές απαιτήσεις συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις.

Αντικείμενο του νόμου είναι η ίδρυση ενός συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς παραβιάσεων, η προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις εν λόγω παραβιάσεις, η οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών και οι κυρώσεις που επιβάλλονται.

Ειδικότερα :

Τα πρόσωπα που εργάζονται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό ή που βρίσκονται σε επαγγελματική σχέση με έναν τέτοιο φορέα στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων τους είναι συχνά αυτά που διαπιστώνουν υφιστάμενες ή επικείμενες παραβάσεις νομικών υποχρεώσεων από τον ίδιο τον οργανισμό ή από μέρους του προσωπικού, επιζήμιες για το δημόσιο συμφέρον. Ωστόσο, λόγω του φόβου των αντιποίνων, η αναφορά τέτοιων παραβάσεων δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο.

Ο νόμος 4990/2022 με την παρεχόμενη προστασία του προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση και να δημιουργήσει σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται.

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ

Για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής, ισχύουν οι ακόλουθοι καθορισμοί. Σε περίπτωση που ο ορισμός μιας έννοιας προσφέρεται από την εθνική ή κοινοτική νομοθεσία και καλύπτει τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής ή γενικότερα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις συμμόρφωσης με διατάξεις υποχρεωτικού δικαίου, τότε ο νομοθετικός ορισμός έχει προτεραιότητα.

(α) αναφορά (ή καταγγελία) είναι η παροχή, προφορικώς ή γραπτώς, πληροφοριών ή σαφών και εύλογων εκτιμήσεων σχετικά με πραγματικές ή δυνητικές παραβάσεις.

(β) απαράδεκτη είναι η αναφορά που αναφέρεται σε παραβίαση που δεν εμπίπτει στο πεδίο της παρούσας πολιτικής ή δεν είναι σαφής και ορισμένη ή εύλογη ή είναι ανεπίδεκτη διερεύνησης ή προδήλως υπερβολική και κακόβουλη είναι η αναφορά που είναι κακόπιστη ή υστερόβουλη και στοχεύει σε σκοπούς άσχετους από αυτούς που επιδιώκουν και προστατεύουν οι σχετικές διατάξεις (πχ εκβιασμός εταιρίας, πρόκληση ηθικής ή υλικής βλάβης σε συνάδελφο ή εξωτερικό συνεργάτη, έμμεση προώθηση συμφερόντων ανταγωνιστών ή τρίτων κλπ).

(γ) αναφέρων είναι το φυσικό (και όχι νομικό) πρόσωπο, σχετιζόμενος ή εργαζόμενος της εταιρίας (με κάθε είδους σύμβαση εργασίας πχ αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σύμβαση μαθητείας, εποχιακό προσωπικό κλπ) ή τρίτος (όπως πελάτης, προμηθευτής, υπεργολάβος, εξωτερικός συνεργάτης), το οποίο αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις, που απέκτησε στα πλαίσια ή εξ’ αφορμής της εργασίας ή συνεργασίας του. Ειδικότερα, οι αναφέροντες, ως προστατευόμενα πρόσωπα που απολαμβάνουν της προβλεπόμενης στον νόμο προστασίας είναι ιδίως οι εργαζόμενοι (ανεξαρτήτως του είδους της απασχόλησης ή εάν είναι αυτοαπασχολούμενοι ή σύμβουλοι, μέτοχοι, μέλη του ΔΣ, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη), οι διαχειριστές ή τα εποπτικά όργανα (όπως και ανεξάρτητα από το αν αμείβονται), οι μέτοχοι, τα μέλη του ΔΣ μέλη), οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών, πρώην ή μελλοντικοί εργαζόμενοι, πρόσωπα που διευκολύνουν την παροχή πληροφοριών (διαμεσολαβητές) καθώς και τρίτα πρόσωπα όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, προσωπικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα συμφερόντων των ανωτέρω, καταναλωτές.

(δ) αναφερόμενο πρόσωπο είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά του οποίου έχει γίνει καταγγελία και κατονομάζεται ή προσδιορίζεται εμμέσως στην αναφορά, στο οποίο αποδίδεται η παράβαση ή με το οποίο σχετίζεται το εν λόγω πρόσωπο.

(ε) αντίποινα είναι κάθε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη της εταιρίας, η οποία λαμβάνει χώρα στο εργασιακό, συνεργατικό, επιχειρηματικό και πελατειακό πλαίσιο, λόγω της αναφοράς (και όχι για άσχετο λόγο), και η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα ή να τον φέρει σε μειονεκτική ή δυσμενέστερη θέση, όπως, όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, παρενόχληση (καταναγκασμό, εκβιασμό ή περιθωριοποίηση), διακριτική μεταχείριση (πχ στέρηση κατάρτισης), ακατάλληλη και αδικαιολόγητη αξιολόγηση της απόδοσης, υποβιβασμό (ή στέρηση προαγωγής), μείωση μισθού, αναίτιες μεταβολές στη σχέση εργασίας (πχ μεταβολή καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας ή ωραρίου), αρνητική σύσταση, επιβολή πειθαρχικών μέτρων, διακοπή απασχόλησης (απόλυση) ή συνεργασίας, δυσμενή σχόλια και προσβολή της προσωπικότητας ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

(στ)  καλή πίστη είναι η κατάσταση, η οποία δημιουργεί στον αναφέροντα την εύλογη πεποίθηση πως οι πληροφορίες που παρέχει στην αναφορά του είναι αληθείς, ήτοι εδράζονται επί τη βάσει εύλογων γεγονότων ή/και περιστάσεων που του επιτρέπουν να υποθέσει ότι η αναφορά του είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.

(ζ) ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

(η) κανάλια αναφορών είναι οι δίαυλοι μέσω των οποίων υποβάλλονται οι αναφορές και συμπεριλαμβάνουν τις μεθόδους, τους τρόπους και τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο αναφέρων για την υποβολή της αναφοράς του καθώς και το ή τα άτομα στα οποία μπορεί να απευθυνθεί.

(θ) υπεύθυνος παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών (ΥΠΠΑ) είναι το αρμόδιο πρόσωπο για την παραλαβή, διαχείριση, διερεύνηση και παρακολούθηση της αναφοράς

(ι) επιτροπή διαχείρισης αναφοράς (ΕΔΑ) είναι η ad hoc επιτροπή η οποία αναλαμβάνει κάθε φορά τη διαχείριση και διερεύνηση της αναφοράς.

 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής, τα πρόσωπα που εργάζονται στην PoliHome υποχρεούνται να αναφέρουν / αποκαλύπτουν σοβαρές παρατυπίες, παραβάσεις ή αξιόποινες πράξεις ή σοβαρές ενδείξεις ότι επίκεται η διάπραξη τέτοιων πράξεων, για τις οποίες λαμβάνουν γνώση είτε λόγω είτε εξ’ αφορμής των καθηκόντων τους, και αφορούν οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται με την εταιρία ή παρέχει υπηρεσίες σε αυτή, φυσικό ή/και νομικό. Η PoliHome ενθαρρύνει και προτρέπει οποιονδήποτε τρίτο που έχει σχέση με την εταιρία να αναφέρει οποιαδήποτε κρίσιμη συμπεριφορά και ύποπτα περιστατικά παράνομης συμπεριφοράς. Όλες οι αναφορές ή αποκαλύψεις θεωρούνται εξίσου σημαντικές και υπόκεινται σε ισότιμη επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΠΑ) και τη Διοίκηση της Εταιρίας, ανεξαρτήτως της προέλευσής τους

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Οι περιπτώσεις που πρέπει να αναφέρονται, περιλαμβάνουν ιδίως τις περιπτώσεις του άρθρου 4 ν.4990/2022 και το Μέρος I του Παραρτήματος του (περιπτώσεις Α έως και Γ) αλλά και άλλες περιπτώσεις που στοχεύουν στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τρίτων αλλά και των εννόμων συμφερόντων της εταιρίας (περιπτώσεις Δ έως και ΙΑ):

(Α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου στους τομείς: αα) των δημόσιων συμβάσεων (πχ ανάθεση συμβάσεων από υπουργεία, νοσοκομεία, νπδδ κλπ), αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών (πχ δανειοδοτήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια, ασφαλιστικές συμβάσεις), αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και τις οδηγίες των ρυθμιστικών αρχών πχ ΕΟΦ, ΕΦΕΤ κλπ (είτε αυτά είναι παραγωγής της εταιρίας, είτε παραγωγής τρίτων συνεργαζόμενων προσώπων, πχ ασφαλείς πρώτες ύλες και συσκευασίες, ασφαλείς μέθοδοι παραγωγής), αδ) της ασφάλειας των μεταφορών (πχ για τη μεταφορά του προσωπικού και των προϊόντων της POLIHOME, τις οδικές μεταφορές κοινών και επικίνδυνων εμπορευμάτων και υλικών), αε) της προστασίας του περιβάλλοντος (πχ κανόνες για το περιβάλλον, το κλίμα, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση παραγωγικών μονάδων, για τη ατμοσφαιρική, θαλάσσια ρύπανση και ηχορύπανση και λοιπές περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, για τα χημικά και βιολογικά προϊόντα, τη διαχείριση κοινών και επικίνδυνων αποβλήτων, καταστροφή προϊόντων και συσκευασιών κλπ), αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας, αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, αη) της δημόσιας υγείας (πχ προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας για τα φάρμακα, τα ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά προϊόντα, ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί φαρμακο-επαγρύπνησης, υλικό-επαγρύπνησης και καλλυντικο-επαγρύπνησης, έγκαιρες διαδικασίες οικειοθελούς ή υποχρεωτικής ανάκλησης και απόσυρσης παρτίδων κλπ), αθ) της προστασίας των καταναλωτών (πχ άσκηση δικαιωμάτων καταναλωτών, συμβάσεις πώλησης και εγγύησης προϊόντων, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές), αι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (πχ ορθή εφαρμογή των κανόνων GDPR, ασφάλεια ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων),

(Β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα, ήτοι πράξεις που αφορούν απάτη ή οιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,

(Γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως προσδιορίζεται στη ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

(Δ) πράξεις που ενέχουν στοιχεία κλοπής, υπεξαίρεσης, κατάχρησης εταιρικών πόρων, απάτης, πλαστογραφίας ή διαφθοράς,

(Ε) πράξεις που πλήττουν τον σκοπό και τη φήμη της εταιρίας ή που προσβάλλουν τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της, όπως τυχόν αυτοί αποτυπώνονται στους οικείους κώδικες,

(ΣΤ) πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με τα έννομα συμφέροντα της εταιρίας και σοβαρές παραβάσεις των πολιτικών και των διαδικασιών της,

(Ζ) πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, των συνεργατών, πελατών και χρηστών των προϊόντων (πχ επικίνδυνες συμπεριφορές προσωπικού, παραλείψεις ενδεδειγμένων ή αναμενόμενων εξασφαλιστικών μέτρων).

(Η) πράξεις επιζήμιες προς το περιβάλλον που ενδεχομένως δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4990/2022.

(Θ) πράξεις, συμπεριφορές, πρακτικές ή απειλές αυτών που συνιστούν πάσης φύσεως βία και κάθε είδους παρενόχληση (π.χ. σεξουαλική, φυλετική, θρησκευτική, ταυτότητας φύλου), κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων  4 Ν.4808/2021, 2 Ν. 3896/2010 και 2 Ν. 4443/2016, ήτοι πράξεις που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη (εκδηλούμενες μεμονωμένα ή κατ’ επανάληψη), που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος (ανεξαρτήτως εάν συνιστούν διάκριση φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου του προσώπου ή διάκριση άλλου λόγου), λοιπές πράξεις βίας καθώς και κατάχρηση εξουσίας, όταν αυτές οι συμπεριφορές λαμβάνουν χώρα ιδίως: (α) στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και χώρων όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων, (β) στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και (γ) κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

(ΙΑ) πράξεις παράνομες ή παράτυπες οποιασδήποτε άλλης φύσεως ή βάσιμες υποψίες τέτοιων πράξεων, τις οποίες ο αναφέρων κρίνει πως λόγω σπουδαιότητας τους ή λόγω σημαντικών συνεπειών στα έννομα συμφέροντα της εταιρίας, των εργαζομένων και των τρίτων, πρέπει να τύχουν διερεύνησης.  

Με την παρούσα πολιτική προστατεύονται τη γνωστοποίηση (αναφορά / καταγγελία) επιλήψιμων συμπεριφορών των ως άνω κατηγοριών που συνέβησαν στο παρελθόν, είναι εν εξελίξει ή ενδεχομένως να συμβούν στο μέλλον. Η χρονική απόσταση από το γεγονός κατά κανόνα δεν αποστερεί την αναφορά από την αξία της, ούτε αποδυναμώνει τις αρχές και την παρεχόμενη προστασία του αναφέροντος. Σημειώνεται πως παράπονα πελατών σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της POLIHOME και θέματα επαγρύπνησης, αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης των αρμοδίων τμημάτων και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής.

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΙΑ: Κεντρική και αναπόσπαστη αρχή της πολιτικής είναι η προστασία της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων του κάθε αναφέροντος. Αυτό γίνεται με σκοπό να μην διαταράσσονται τα νόμιμα συμφέροντα και οι δίκαιες προσδοκίες του. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και ασφάλειας για τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να ενθαρρύνονται τα άτομα να υποβάλλουν τις αναφορές τους για παράνομες πράξεις ή σοβαρά αδικήματα με καλή πίστη και με συνεταιρικό/συνεργατικό πνεύμα.

Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας του αναφέροντος (και κάθε άλλης πληροφορίας) μπορεί να είναι υποχρεωτική, ειδικά σε περίπτωση διερεύνησης από τις αρμόδιες δημόσιες και εισαγγελικές αρχές, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ή εθνικό δίκαιο, καθώς και στο πλαίσιο διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών και ερευνών. Η αποκάλυψη αυτή ενδέχεται να είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ν. 4990/2022 ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του προσώπου, ανάλογα με τις περιστάσεις. Σημειώνεται πάντως ότι σε περίπτωση αποκάλυψης, θα προηγηθεί ειδική γραπτή ενημέρωση του αναφέροντος, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή απαγορεύεται ή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες.

ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ: Λόγω της βασικής φιλοσοφίας της ενδοεταιρικής διαδικασίας αυτο-ελέγχου και της προστασίας της ανωνυμίας του αναφέροντος, καμία αναφορά δεν μπορεί να προκαλέσει στον αναφέροντα οικονομικά ή άλλα ανταλλάγματα, αμοιβές ή ειδικά προνόμια, όπως προαγωγή ή ευνοϊκή μεταχείριση. Αυτή η αρχή μπορεί να παραβιαστεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η αναφορά σχετίζεται με σημαντικό ζήτημα για την εταιρική ζωή που δεν θα μπορούσε να αποκαλυφθεί διαφορετικά. Σε αυτήν την περίπτωση και μόνον εάν ο αναφέρων το ζητήσει εγγράφως, μπορεί να παραχωρηθεί ηθική διάκριση. Αυτό όμως προϋποθέτει θετική πρόταση από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΠΑ) και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της εταιρίας.

ΕΠΙΕΙΚΙΑ: Στην περίπτωση που ο αναφέρων συμμετείχε στο γεγονός και φέρει μέρος της ευθύνης, δεν απαλλάσσεται από τις συνέπειες και τις ευθύνες του. Ωστόσο, η αναφορά και η συνεισφορά του στον εντοπισμό και τη διερεύνηση των παράνομων πράξεων θα ληφθεί υπόψη υπέρ του. Αυτό θα εκληφθεί ως πραγματική προσπάθεια μετάνοιας, τουλάχιστον όσον αφορά τις αξιώσεις της εταιρίας έναντι των υπευθύνων και τη δικαστική προσέγγιση της εταιρίας.

ΙΣΟΤΙΜΙΑ: Όλες οι αναφορές τυγχάνουν καταρχάς ισότιμη επεξεργασία από τον ΥΠΠΑ και τη Διοίκηση της Εταιρίας, ανεξαρτήτως της προέλευσης ή της καταγγελλόμενης πράξης, τυχόν ιεράρχηση τους σε δεύτερο στάδιο μπορεί να εδράζεται στη βαρύτητα της πράξης (ιδίως εάν αυτή έχει μεγάλη ποινική απαξία), τη σοβαρή προσβολή ατομικών δικαιωμάτων, την εταιρική φήμη και οικονομική προστασία της εταιρίας και τα τυχόν αναγκαία άμεσα ασφαλιστικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Η διαδικασία υποβολής αναφορών αποσκοπεί και στην ενίσχυση της διαφάνειας της εταιρικής δράσης και της ενδυνάμωσης της κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Ο καλόπιστος αναφέρων δεν υπόκειται σε αντίποινα, ανεξαρτήτως της εγκυρότητας ή του αποτελέσματος της αναφοράς του, και προστατεύεται από οποιεσδήποτε αντιδράσεις των ατόμων που καταγγέλλονται. Ωστόσο, εάν ο αναφέρων ενήργησε με κακόβουλο τρόπο ή με σκοπό να προκαλέσει βλάβη ή παράνομη επίπτωση στα δικαιώματα των άδικα κατηγορούμενων ή τρίτων προσώπων, τότε προστατεύονται τα δικαιώματα αυτών των τελευταίων.

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) μπορεί να είναι εργαζόμενος της εταιρίας ή τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν εμπίπτει σε κανόνες που προβλέπονται από τον νόμο. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομικού συμβούλου της εταιρίας δεν θεωρείται ασυμβίβαστη για τη θέση του ΥΠΠΑ. Αν ο ΥΠΠΑ εκτελεί και άλλα καθήκοντα ή διατέλει σε άλλη θέση στην εταιρία, η εκτέλεση αυτών των καθηκόντων δεν πρέπει να επηρεάζει την ανεξαρτησία του και δεν πρέπει να προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με τα καθήκοντά του ως ΥΠΠΑ. Σύγκρουση συμφερόντων ανακύπτει όταν υπάρχει οποιαδήποτε κατάσταση που επηρεάζει αντικειμενικά την αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων του. Αυτό συμβαίνει, ειδικά, όταν προκύπτει οικονομικό ή άλλο όφελος ή βλάβη για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγος, σύμβιος, συγγενείς κατά γραμμή ή κατά βάθος, καθώς και πρόσωπα με ιδιαίτερους δεσμούς, εχθρότητα ή φιλία).

Ο ΥΠΠΑ ορίζεται με απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας, με θητεία ενός ημερολογιακού έτους, που μπορεί να τερματιστεί για σπουδαίο λόγο έτος. Η θητεία θα ανανεώνεται αυτόματα, χωρίς ανάγκη νέας απόφασης ορισμού, εκτός αν ο ΥΠΠΑ παραιτηθεί ή προκύψει σπουδαίος λόγος για τον τερματισμό της, που μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Τα στοιχεία του ΥΠΠΑ (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ταχυδρομείου και email) και η διεύθυνση της διαδικτυακής εφαρμογής (url) ανακοινώνονται στο σύνολο των εργαζομένων μέσω εταιρικού ηλεκτρονικού μηνύματος και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου (έντυπη ενημέρωση, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων) και αναρτώνται στο επίσημο site της εταιρίας, μαζί με την παρούσα πολιτική, ώστε να είναι προσβάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο ΥΠΠΑ ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, σεβόμενους τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Υποχρεούται να απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας στη διοίκηση της εταιρίας το κώλυμα του, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων. Ο ΥΠΠΑ έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς και κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες σε εμφανές σημείο, (β) παραλαμβάνει τις αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας (γ) βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής, (δ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της αναφοράς τα αρμόδια όργανα ή περατώνει τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της αναφοράς, αν είναι ακατάληπτη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή υποβάλλεται κακόβουλα ή καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον αναφέροντα, ο οποίος αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, (ε) διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, (στ) παρακολουθεί την αναφορά και διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, ζητά περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν, (ζ) παρέχει ενημέρωση στον αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής, ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς, (η) παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην Ε.Α.Δ. και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και (θ) σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στην εταιρία.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αναφορά στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) με 4 τρόπους:

 • Τηλεφωνικά
 • Εγγράφως με επιστολή
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Μέσω ανώνυμης διαδικτυακής εφαρμογής που παρέχει η εταιρεία

Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του αναφέροντος, η αναφορά μπορεί να υποβληθεί και μέσω προσωπικής συνάντησής του με τον ΥΠΠΑ, σε χώρο εκτός εταιρίας, εντός εύλογου χρόνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ο αναφέρων δικαιούται, κατ’ απόλυτη επιλογή του και ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής, να αναφερθεί ανώνυμα ή επώνυμα (χωρίς ωστόσο να απολύει την προστασία της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του). Κάθε αναφορά, σε περίπτωση αμφιβολίας, θα θεωρείται ανώνυμη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Προκειμένου να μην καταλείπονται υπόνοιες διαρροών και για την μέγιστη διασφάλιση του δικαιώματος της ανωνυμίας του αναφέροντος, η τηλεφωνική επικοινωνία του αναφέροντα με τον ΥΠΠΑ και αντίστροφα (του ΥΠΠΑ με τον αναφέροντα), πρέπει να γίνεται πάντα από μη εταιρικό τηλέφωνο (αφορά στους εργαζόμενους της εταιρίας που έχουν τέτοια παροχή), ώστε η εταιρία να μην έχει, ούτε δυνητικώς, πρόσβαση στα εξωτερικά στοιχεία (αριθμός τηλεφώνου καλούντος, ημερομηνία κλήσεως, διάρκεια κλήσεως) της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ: Ο αναφέρων μπορεί να αποστείλει ταχυδρομικώς στον ΥΠΠΑ, σε εξωεταιρική διεύθυνση που ελέγχει ο τελευταίος, επιστολή με την πρόσθετη ένδειξη στον φάκελο: «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΥΠΠΑ POLIHOME». 

EMAIL: Ο αναφέρων μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στον ΥΠΠΑ, σε εξωεταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ελέγχει ο τελευταίος, με θέμα: «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΥΠΠΑ POLIHOME».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ο αναφέρων μπορεί να αναφερθεί μέσω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που παρέχεται σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση (url), τη λειτουργία της οποίας έχει η POLIHOME, χωρίς ωστόσο να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η αναφορά παραβάσεως πρέπει να υποβάλλεται με ειλικρίνεια και άμεσα, αμέσως μόλις εντοπιστεί από τον αναφέροντα. Αν και η αναφορά μπορεί να είναι ανώνυμη, η υποβολή μιας επώνυμης (πάντα εμπιστευτικής) αναφοράς επιτρέπει την περαιτέρω επικοινωνία και παροχή περισσότερων πληροφοριών, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Δεν απαιτείται απόλυτη βεβαιότητα σχετικά με την παραβατική συμπεριφορά για την υποβολή της αναφοράς. Αρκεί να υπάρχει βάσιμη και δικαιολογημένη υποψία, υπόνοια ή ανησυχία, όπως θα εκτιμάται από έναν συνετό και φρόνιμο άνθρωπο. Ωστόσο, η αναφορά πρέπει να είναι σαφής, κατηγορηματική και να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για ευκολότερη διερεύνηση. Στο περιεχόμενο της αναφοράς θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνονται τα στοιχεία του ατόμου (ή των ατόμων) που ίσως έχουν διαπράξει την παράβαση, την ημερομηνία ή τη χρονική περίοδο και τον τόπο του περιστατικού, το είδος της παράβασης (κατά την κρίση του αναφέροντος) και μια όσο το δυνατόν λεπτομερής περιγραφή του. Προσωπικά δεδομένα και γενικές πληροφορίες που δεν συνδέονται με το περιστατικό και δεν ωφελούν τη διερεύνηση, πρέπει να παραλείπονται, εκτός αν ο YΠΠA τα θεωρεί απαραίτητα.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Οι αναφορές θα εξετάζονται με δέουσα επιμέλεια, αμερόληπτη κρίση και αντικειμενικότητα. Με την παραλαβή της αναφοράς, ο ΥΠΠΑ ενημερώνει άμεσα τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και συστήνεται τριμελής ad hoc Επιτροπή Διαχείρισης Αναφοράς, αποτελούμενη από ένα διευθυντικό στέλεχος (κατά προτίμηση σχετικό με το τμήμα όπου εντοπίζεται η παράβαση), τον ΥΠΠΑ και ένα μέλος (ακόμα και εξωτερικό) που ορίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εξυπακούεται πως στην Ε.Δ.Α. δεν συμμετέχει πρόσωπο που κατονομάζεται στην αναφορά, είτε ως υπαίτιος, είτε ως συνεργός, είτε ως μάρτυρας. Ο ΥΠΠΑ μπορεί να διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, να ζητάει διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες ή τη συνδρομή του. Η ΕΔΑ εξετάζει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τα καταγγελόμενα περιστατικά, χωρίς να λαμβάνει γνώση της ταυτότητας του αναφέροντος. Η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία της αναφοράς είναι περιορισμένη, ήτοι η αναφορά και τα κρίσιμα γεγονότα που παρουσιάζει γνωστοποιούνται στον απαιτούμενο βαθμό και μόνο στα πρόσωπα που κρίνονται απαραίτητα για τη διεξαγωγή της έρευνας, τα οποία δεσμεύονται προηγουμένως, και εκ των καθηκόντων τους, να τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Οι συμμετέχοντες καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην έρευνα (άλλοι εργαζόμενοι που καλούνται να συμβάλουν λόγω της θέσης, των καθηκόντων και των γνώσεων τους) οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά και ουσιαστικά με σκοπό την επίλυση του καταγγελθέντος περιστατικού. Με το πέρας της διερεύνησης, η ΕΔΑ εισηγείται σχετικώς στη διοίκηση της εταιρίας, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση (εάν κριθεί πως η αναφορά είναι ουσιαστικά αβάσιμη) ή να ληφθούν τα κατάλληλα εσωτερικά διορθωτικά μέτρα ή να λάβουν χώρα οι νόμιμες ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές. Τα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

 1. επιπλέον εκπαίδευση εργαζομένων και συνεργατών,
 2. εγκαθίδρυση νέων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου,
 3. τροποποιήσεις σε υπάρχουσες πολιτικές και διαδικασίες,
 4. πειθαρχικές κυρώσεις συμπεριλαμβανομένης και της οριστικής απομάκρυνσης/ απόλυσης,
 5. δικαστικές ενέργειες

 

 1. ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο ΥΠΠΑ τηρεί απόρρητο μητρώο με τις υποβληθείσες αναφορές και αρχείο με τα σχετικά έγγραφα, το οποίο παραδίδει στον επόμενο ορισθέντα ΥΠΠΑ. Στο μητρώο δεν έχουν πρόσβαση άλλα πρόσωπα, πλην των αρμοδίων διοικητικών και δικαστικών αρχών, εκτός εάν συντρέχει σοβαρός λόγος αποχαρακτηρισμού μιας υπόθεσης (πχ για λόγους προστασίας δικαιωμάτων τρίτων), και μόνο για τα στοιχεία που είναι αναγκαία και επαρκή για τη θεραπεία του συγκεκριμένου λόγου. Το μητρώο και το σχετικό αρχείο τηρείται για πέντε (5) έτη, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι για τη διατήρηση τους και σύμφωνα με τις λοιπές πολιτικές της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση οι αναφορές αποθηκεύονται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ανακτήσιμες και να τηρηθούν οι απαιτήσεις του νόμου και πάντως μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της αναφοράς σε βάρος του αναφερομένου, του αναφέροντος ή τρίτων προσώπων.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με την παρούσα πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή της διαβίβασης από τις αρμόδιες αρχές, πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων περιλαμβανομένων τυχόν ειδικότερων νομοθετικών προβλέψεων και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της POLIHOME, η οποία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους. Τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκομένων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την εκάστοτε αναφορά και με μόνο σκοπό να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή μη της αναφοράς και να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό, ήτοι στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4990/2022. Προσωπικά δεδομένα που δεν σχετίζονται άμεσα με την αναφορά ή είναι υπερβολικά δεν συλλέγονται ή αν έχουν συλλεχθεί τυχαία, διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα δεν λαμβάνονται υπόψη και διαγράφονται άμεσα, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απολύτως αναγκαία με το αντικείμενο της αναφοράς και της έρευνας. Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αναφορές (πλην φυσικά της ταυτότητας του αναφέροντος) μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση του περιστατικού. Η εταιρία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας και κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, δεν παρέχει ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον αναφερόμενο και σε κάθε τρίτο πρόσωπο υπό την ιδιότητά του ως υποκειμένου των δεδομένων, που κατονομάζεται στην αναφορά ή τα προσωπικά δεδομένα που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και εφόσον κριθεί αναγκαίο για τον σκοπό της πρόληψης και της αντιμετώπισης προσπαθειών παρεμπόδισης της αναφοράς, παρακώλυσης, ματαίωσης ή καθυστέρησης της διερεύνησης ή των λαμβανόμενων μέτρων καθώς και για την προστασία των εμπλεκομένων έναντι αντιποίνων.

 1. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή για πρόσωπα που:

α) παρεμποδίζουν ή αποπειρώνται να παρεμποδίσουν την υποβολή αναφοράς

β) προβαίνουν σε αντίποινα ή κινούν κακόβουλες διαδικασίες σε βάρος των αναφερόντων

γ) παραβιάζουν την υποχρέωση τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας των αναφερόντων.

Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή τιμωρούνται τα πρόσωπα τα οποία εν γνώσει τους προέβησαν σε ψευδείς αναφορές ή ψευδείς δημόσιες αποκαλύψεις. Αν κάποια από τις παραβάσεις τελέστηκε, προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου, επιβάλλεται σε αυτό διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και μεγαλύτερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο ΥΠΠΑ διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας ενημερώνονται σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής. Η ενημέρωση γίνεται μέσω της αποστολής ενημερωτικού υλικού, email, newsletters ή με άλλο πρόσφορο τρόπο ανάλογα με την κατηγορία των εργαζομένων. Η παρούσα πολιτική είναι προσβάσιμη σε κάθε τρίτον, στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας. Η δυνατότητα υποβολής των αναφορών θα είναι εύκολα εντοπίσιμη (πλατφόρμα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ) και η  διαδικασία υποβολής θα εύκολη στη χρήση, παρέχοντας απλές και εύκολες οδηγίες στους δυνητικούς αναφέροντες.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Η παρούσα πολιτική υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση της λειτουργικότητας της (ιδίως κατόπιν κάθε βάσιμης αναφοράς) και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των νέων συνθηκών, θα τροποποιείται, επικαιροποιείται και αναθεωρείται, προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της.

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) έχει οριστεί η υπάλληλος της επιχείρησης κα.Νικολάκη Νίκη και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της και να υποβάλετε την αναφορά σας με τους εξής τρόπους:

 • Στο τηλέφωνο 2312314444 με εσωτερικό, 302
 • Με επιστολή, στη διεύθυνση: Ιωνίας 5, τκ57009, Καλοχώρι - Θεσσαλονίκη με την ένδειξη στον φάκελο «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΥΠΠΑ POLIHOME»
 • Με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] με θέμα του email  «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΥΠΠΑ POLIHOME».
 • Μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://forms.gle/7fq32rqdLTmhhq3y9
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.