1. Κάδος Αχρήστων Ango Toy Story 8 με 22 εργάσιμες ημέρες