Δόσεις χωρίς κάρταΕιδικοί Όροι – tbi bank

Η χρηματοδότηση με τη χρήση του τρόπου πληρωμής «Δόσεις χωρίς κάρτα» – μέσω της tbi bank είναι διαθέσιμη για αγορές από 20€ έως 10.000€, αρκεί το κάθε προϊόν που βρίσκεται στο καλάθι αγοράς, να είναι από 20€ και άνω.

Η υπηρεσία «Δόσεις χωρίς κάρτα» είναι χρηματοδότηση που χορηγείται σε συνεργασία με την tbi bank – Branch Greece.

α. Συνολικό κόστος αγορών από 20€ έως και 300€.

H χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της tbi bank - Branch Greece. Η τελευταία εγκρίνει τη χρηματοδότηση μετά από αξιολόγηση της αίτησης, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πιστωτική πολιτική και εφόσον πληρούνται τα πιστωτικά κριτήρια.Η χορήγηση παρέχεται άτοκα ενώ υφίσταται extra κόστος υπηρεσίας από την tbi bank - Branch Greece που ανέρχεται σε 8€ (για ποσά έως 200€). Το κόστος υπηρεσίας για ποσά από 200,01€ έως και 300€ ανέρχεται στα 12€. 

Η εξόφληση της χρηματοδότησης γίνεται σε 4 δόσεις με την πρώτη (1η) δόση να πληρώνεται με την ολοκλήρωση της παραγγελίας ενώ η δεύτερη (2η) δόση χρεώνεται κατά την 30η ημέρα από την ημερομηνία της παραγγελίας, η τρίτη (3η) δόση χρεώνεται κατά την 60η ημέρα από την ημερομηνία της παραγγελίας και η τέταρτη (4η) και τελευταία δόση χρεώνεται κατά την 90η ημέρα από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Β. Συνολικό κόστος αγορών από 200,01€ έως και 10.000€

Η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της tbi bank - Branch Greece. Η τελευταία εγκρίνει τη χρηματοδότηση μετά από αξιολόγηση της αίτησης, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πιστωτική πολιτική και εφόσον πληρούνται τα πιστωτικά κριτήρια.

Το επιτόκιο χορηγήσεων είναι κυμαινόμενο, και μπορεί να πάρει τις τιμές από 11% - 20%, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη. Η εξόφληση της χρηματοδότησης γίνεται σε 3 έως 60 μήνες ή δόσεις. Tο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) για συγκεκριμένο δάνειο, καθορίζεται ανάλογα με το είδος, τη συγκεκριμένη προθεσμία και το ποσό του δανείου. Το ακριβές ύψος του Σ.Ε.Π.Π.Ε για το δικό σας δάνειο θα αναφέρεται στη δανειακή σύμβαση με την tbi bank.

Στο συνολικό κόστους του δανείου προστίθεται και το διαχειριστικό κόστος της τράπεζας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 35€ για τα ποσά από 200,01€ έως 600€ και 70€ για τα ποσά από 600,01€ έως 10.000€ που διαιρείται και αφομοιώνεται στις μηνιαίες δόσεις του δανείου.

Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής, αποτελεί μορφή χρηματοδότησης και παρέχεται αποκλειστικά μέσω της tbi bank – Branch Greece. Έκαστος πελάτης της PoliHome, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τον παραπάνω, ευέλικτο τρόπο πληρωμής, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Η σύμβαση καταναλωτικού δανείου μπορεί να καταγγελθεί και με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, αρχομένων από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης δανείου, και υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των προβλεπόμενων προαπαιτουμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού ΑΚ και του άρθ. 14 της ΚΥΑ Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ Β’ 917/2010), όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει. Συγκεκριμένα, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση δανείου εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, χωρίς να παράσχει καμία αιτιολογία για την υπαναχώρηση αυτή. Η εν λόγω προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα σύναψης της σύμβασης δανείου, και την παραλαβή αντιγράφου των παρόντων Γενικών Όρων. Προκειμένου να εξασκήσει το νόμιμο δικαίωμά του περί υπαναχώρησης, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ υποχρεούται να ολοκληρώσει την υπαναχώρηση πριν από την παρέλευση του διαστήματος των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Η άσκηση του προαναφερθέντος δικαιώματος θα τεκμαίρεται ότι έλαβε χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι προηγήθηκε έγγραφη γνωστοποίηση από πλευράς του ΟΦΕΙΛΕΤΗ, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ οφείλει να καταβάλλει στην ΤΡΑΠΕΖΑ το κεφάλαιο και τους αναλογούντες δεδουλευμένους τόκους επί του κεφαλαίου αυτού, ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης του δανείου μέχρι την ημέρα εξόφλησης του κεφαλαίου προς την ΤΡΑΠΕΖΑ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και οπωσδήποτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της κοινοποίησης της υπαναχώρησης προς την ΤΡΑΠΕΖΑ. Οι τόκοι υπολογίζονται βάσει του συμφωνηθέντος συμβατικού επιτοκίου χορηγήσεων, και θα αναφερθεί ως προς το ποσό των καταβλητέων τόκων σε ημερήσια βάση.

Απόρριψη δανειοδότησης

Η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της tbi bank – Branch Greece. Η χρηματοδότηση εγκρίνεται μετά από αξιολόγηση της αίτησης. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης του δανείου, πιθανοί λόγοι είναι:

  • Αποτυχία επαλήθευσης των στοιχείων (KYC)
  • Απόρριψη συναλλαγής της κάρτας
  • Ευρήματα στον Τειρεσία

Η αίτηση χορήγησης δανείου, μπορεί να επαναληφθεί, διορθώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

Δανειοδότηση με Τιμολόγιο

Η υπηρεσία «Δόσεις χωρίς κάρτα» - μέσω της tbi bank – Branch Greece, δεν είναι διαθέσιμη ως τρόπος πληρωμής για αγορές που απαιτούν την έκδοση τιμολογίου.

Εξόφληση δανειοδότησης

Ο οφειλέτης, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εξοφλήσει μέρος, ή και το σύνολο της χρηματοδότησης, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Απαιτείται η επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών της tbi bank – Βranch Greece, στο τηλέφωνο +30 2103009990 ή στο email [email protected] για τη γνωστοποίηση της διαδικασίας.

Δικαιολογητικά για έγκριση της χρηματοδότησης

  • Για αγορές από 20€ μέχρι 300€:

Μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων της αίτησης (KYC), πραγματοποιείται αυτόματα έλεγχος και μέσα σε μόλις 1΄ αναμένεται η απάντηση για την έγκριση της χρηματοδότησής. Εάν υφίσταται ήδη κάποιο άλλο προϊόν της tbi δεν απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων. Το χρονικό εύρος για την διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησης είναι οι 2 ώρες 5 ημερολογιακές ημέρες. Μετά το πέρας των 5 ημερών, οι αιτήσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, λήγουν.

  • Για αγορές από 200,01€ έως και 10.000€:

Μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων της αίτησης & την παροχή του εκκαθαριστικού σημειώματος, πραγματοποιείται έλεγχος για την έγκριση της χρηματοδότησης. Μέσα σε 24 ώρες αναμένεται η έγκριση/απόρριψη της αίτησης. Το χρονικό εύρος για την διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησης είναι οι 5 ημερολογιακές ημέρες. Μετά το πέρας των 5 ημερών, οι αιτήσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, λήγουν.

Προκειμένου το δάνειο να χορηγηθεί από την tbi bank – Branch Greece, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ [και ο ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗΣ και/ή ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ] -ή το πρόσωπο που ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του- υποχρεούται να πιστοποιεί την ταυτότητά του/της, κατόπιν αιτήματος της tbi bank – Branch Greece, προσκομίζοντας όλα τα έγγραφα ταυτοποίησης, γνήσιο αντίγραφο ειδικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο από την tbi bank – Branch Greece ή απαιτείται από τον Νόμο, από τις Αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος ή από άλλη αρμόδια Αρχή.

Γενικοί όροι για χορήγηση δανείων και πιστώσεων από την tbi bank - εδώ

Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.