1. Πίνακας - Swarm of Butterflies (5 Parts) Wide Grey
  2. Πίνακας - Swarm of Butterflies (5 Parts) Wide Orange
  3. Πίνακας - Swarm of Butterflies (5 Parts) Wide Yellow
  4. Πίνακας - Fiery butterfly and  full moon
  5. Πίνακας - The study of butterfly - triptych